Michal Skriecka, Finansijski director – Confal

confal

“Radimo sa Develorom od 2010. godine. Cilj uspostavljanja ove saradnje bio je pružanje podrške operativnom sektoru kompanije Confal, između ostalog i putem uvođenja promjena u sistem motiviranja zaposlenih. U okviru projekta, Develorovi treneri i konzultanti su prvenstveno bili fokusirani na unapređivanje sistema nagrađivanja, promjenu organizacijske strukture (što je takođe podrazumjevalo nove opise poslova) kao i uvođenje novih standarda u segmentu timskog rada. Develorovi konzultanti su predložili korištenje koncepta “timskog sociomapiranja” koji u sebi sadrži višebojnu mapu koja na efektivan način daje individualne rezultate za sve članove tima. Rukovodstvo organizacije, uz pomoć konzultanata, ima mogućnost da pomoću ove mape stekne uvid u jedinstvo tima, učestalost i kvalitetu komunikacije, kao i trenutni nivo interakcije. Dubljom analizom ove mape moguće je naknadno uraditi evaluaciju efekata realiziranih izmjena, tijekom trajanja projekta, kao i identificirati područja za daljnja poboljšanja. Svi polaznici su prihvatili svoje rezultate, kao i sam koncept, veoma pozitivno i otvoreno. Zahvaljujući ovim mapama mogli smo organizirati konstruktivne diskusije na različite teme koje do tada nismo bili u stanju da definiramo, niti da o njima imamo razmjenu mišljenja. Smatramo da je izabrani metod veoma dobar i planiramo da i u budućnosti ponovo koristimo ovaj koncept.”